گیربکس ترکیبی

گیربکس ترکیبی

گیربکس های ترکیبی با توجه به سفارش مصرف کننده، به صورت تک و یا کوپله شده با موتور، که همان موتور گیربکس یا الکتروگیربکس می باشد تولید می شوند. باتوجه به نتظاری که از عملکرد گیربکس وجود دارد، شکل طراحی و ساخت آن ها متفاوت است.
گیربکس ترکیبیگیربکس ترکیبی