پوسته گیربکس پایه دارطرحVem ، با رنگ شدگی داخل پوسته جهت جلوگیری از خوردگی وپوسیدگی پوسته

پوسته گیربکس پایه دارطرحVem ، با رنگ شدگی داخل پوسته جهت جلوگیری از خوردگی وپوسیدگی پوسته

پوسته گیربکس پایه دارطرحVem ، با رنگ شدگی داخل پوسته جهت جلوگیری از خوردگی وپوسیدگی پوسته