پوسته گیربکس فلنچ دار طرحVem، با رنگ شدگی

پوسته گیربکس فلنچ دار طرحVem، با رنگ شدگی

پوسته گیربکس فلنچ دار طرحVem، با رنگ شدگی داخل پوسته جهت جلوگیری از خوردگی وپوسیدگی پوسته