پوسته گیربکس

پوسته گیربکس

 پوسته گیربکس در تمامی فریمها و مدلها(پایه دار ، فلنچدار و..)